Bokhovenlezingen - In dialoog met elkaar

28 juni 2024 20:00 t/m 28 juni 2024 22:00
Locatie: Antonius-Abtkerk Bokhoven,

De dialoog als remedie tegen een gepolariseerde samenleving

"Wij zien een dialoog als een gesprek tussen mensen, waarin een vrije gedachtewisseling plaatsvindt die mogelijk tot nieuwe inzichten of meer begrip voor elkaars standpunten kan leiden", aldus Jan van Heijningen, voorzitter van Semper Vigilans. "Verkennen en ècht luisteren ligt daarbij aan de basis Een dialoog zoals wij die zien, is vooral een open gesprek over ervaringen, dromen en mogelijkheden die bijdragen tot onderling begrip en respect, tot verbondenheid en meer inzicht. In dialoog hoor je andere betekenissen die mogelijk bijdragen tot nieuwe inzichten. Verkennen en onderzoeken van eigen (voor)oordelen en andere zienswijzen zijn hierbij essentieel”

Rond vier thema’s, te weten Klimaat, Religie, Media en Economie zullen telkens twee sprekers hun visies daarop toelichten en met elkaar in gesprek gaan.

Aanvang van de dialogen is 20.00 uur, inloop vanaf 19.30. Na afloop wordt iedereen uitgenodigd onder het genot van een glas wijn of fris informeel van gedachten te wisselen met hen die dat willen. De toegang is gratis; gevraagd wordt om een vrijwillige bijdrage in de onkosten.

28 juni: Religie

Binnen de verschillende religies zijn overeenkomsten en verschillen in beleving en uitoefening daarvan. Actueel is hoe het christendom zich verhoudt tot de Islam en omgekeerd. Hoe functioneert de gemeenschap? Ieder geloof handelt vanuit eigen identiteit en dogma’s, regels en richtlijnen, de vasten en ramadan; rituelen in relatie tot het levenseinde. Hoe verhouden de gelovige en de gemeenschap waarin hij leeft zich tot dit alles. Hierover gaat Marloes Meijer dominee in Engelen in dialoog met een islamitisch geestelijke uit ’s-Hertogenbosch.
Het muzikaal intermezzo wordt verzorgd door Camiel Severijns (cello).

23 augustus: Media

Media houden zich bezig met nieuwsgaring. Die gaat over mensen. Zaken tot op de bodem uitzoeken en een pakkend verhaal maken. Hoe verhoudt het beginsel van vrije nieuwsgaring zich tot het feitenonderzoek en de inhoud van de publicatie? Hoe wordt invulling gegeven aan het principe van persoonlijke levenssfeer en hoor en wederhoor?
Tonny van der Meulen is hoofdredacteur geweest van het Brabants Dagblad en nog steeds actief als columnist. De dialoogpartner is Jack Mikkers, burgemeester van ‘s-Hertogenbosch.
Het muzikale intermezzo wordt verzorgd door Margot Rooijmans (zang) en Koen Pillot (piano)

11 oktober: Economie en Financiën

De afgelopen jaren stonden in het teken van neoliberalisme en marktdenken. Ondernemers zetten zich in voor hun onderneming die winstgevend moet zijn en werkgelegenheid moet bieden. Daartegenover staat wat de gevolgen voor het milieu en maatschappij zijn. Hoe verhouden de korte en de lange termijn zich tot elkaar? Hoe wordt omgegaan met mensen die het tempo niet kunnen volgen en waarvan het inkomen niet toereikend is? Hierover gaan in dialoog:
Ruurd Verdam, voormalig directeur corporate banking bij Van Lanschot N.V. bankiers en oud-directeur van de inmiddels overgenomen Friesland Bank
Marianne van der Sloot is wethouder in de gemeente ’s-Hertogenbosch met in haar portefeuille onder andere Werk- en inkomen, Arbeidsmarktbeleid, Armoede en schulden.
Het muzikaal intermezzo wordt verzorgd door Harold Bourne (saxofoon)