Het parochiebestuur bestuurt de parochie voor zover het betreft het parochiaal vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie. Met name behoort tot de taak van het kerkbestuur: het bestuur over de roerende en onroerende zaken die behoren tot het parochiaal vermogen; het verwerven en ontvangen van geldelijke bijdragen van de parochianen, alsook van andere bijdragen en inkomsten ten behoeve van de parochie; het vaststellen en doen van uitgaven ten behoeve van de parochie; het verlenen van financiële medewerking aan taken, welke geacht kunnen worden te behoren tot het terrein van de parochiële zielzorg; het nakomen van verplichtingen, welke op de parochie als deel van het dekenaat, van het bisdom en van de gehele Kerk rusten en het aangaan van overeenkomsten ten name van de parochie. En tot slot heeft het parochiebestuur als taak het pastorale team te adviseren over pastoraal beleid.   Voorzitter van het parochiebestuur is de pastoor in de persoon van pastoor Paul Janssen. De leden van het bestuur worden benoemd door de bisschop voor een periode van vier jaar, met mogelijkheid tot verlenging.   Het bestuur kiest uit haar midden een vice-voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast hebben alle bestuursleden een specifiek aandachtsgebied.