a IMG_6089

Een Goede Week - drie dagen Pasen vieren

Het belangrijkste feest van het jaar is niet Kerstmis, maar Pasen. Zondag 9 april is het zover. Pasen is zelfs zó belangrijk dat de Kerk er een driedaagse, een ‘triduüm’ van gemaakt heeft. De vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake op Stille Zaterdag zijn eigenlijk één grote viering met ups en downs. Genoeg reden om alle drie de dagen een van onze kerken te bezoeken. Er is een royaal aanbod aan vieringen, elk met een rijke symboliek en indringende verhalen, gebeden en gezangen. Elke dag heeft zijn eigen kleur, letterlijk en figuurlijk:

Witte Donderdag

Het Paastriduüm begint op de avond van Witte Donderdag. Wit is een verwijzing naar de witte kleur van de kazuifels van de voorgangers, maar ook naar de viering van de eucharistie. Dat wij in onze parochies de mis vieren, heeft direct te maken met Jezus, die op de avond van zijn arrestatie met zijn vrienden samen was, brood nam, God dankte, het brak en ronddeelde en zei: “Dit is mijn Lichaam”. Zo liet hij ook de wijn rondgaan, terwijl Hij zei: “Dit is mijn Bloed”. Lichaam en Bloed, vlees en bloed, Jezus geeft zich helemaal. En Hij zegt ook nog: “Blijf dit doen om mij te gedenken”. Die oproep om brood te blijven delen, het leven, lief en leed met elkaar te blijven delen, staat aan de wieg van onze eucharistieviering. Het is trouwens bijzonder dat we op Witte Donderdag in het evangelie niet horen over brood en wijn, maar over de voetwassing die aan het Laatste Avondmaal vooraf gaat. Jezus wast de voeten van zijn leerlingen. Hij is niet de leider, de koning die ze graag zouden willen, Hij is gekomen om te dienen. Ook hiervoor gelden die woorden: Blijf dit doen!

Goede Vrijdag

Op het einde van de Witte Donderdagviering merk je dat we al op de vooravond van Goede Vrijdag zijn. De ciborie met de hosties wordt weggedragen naar een rustaltaar, de kaarsen gedoofd, het altaar ontbloot. In een kale kerk gaan we de stilte in. Op Goede Vrijdag zijn er twee soorten vieringen: de kruisweg, waarbij we langs de veertien staties lopen van Jezus’ weg met het kruis. En ’s avonds is er op enkele plaatsen een eenvoudige viering, waarin het Lijdensverhaal zoals de evangelist Johannes dat heeft opgetekend gelezen wordt. Daarna kan iedereen het kruis vereren, met bloemen of licht. En tenslotte is er de grote voorbede, waarin voor kerk en wereld wordt gebeden. Wat opvalt: de viering begint niet met een kruisteken en eindigt niet met de zegen (zoals ook de Witte Donderdagviering niet eindigt met een zegen: de vieringen lopen in elkaar over. Zoals gezegd: het is één viering.

Stille Zaterdag

Zaterdag wordt Stille Zaterdag genoemd, omdat er dan niets gebeurt in de kerk: ‘wegens omstandigheden gesloten’. We wachten op Pasen. Dat wachten krijgt concreet gestalte in de Paaswake, waarin we de tijd nemen om te waken, terwijl we een aantal lezingen uit de Bijbel lezen: o.a. over de schepping, de uittocht uit Egypte en natuurlijk het Paasevangelie over Jezus’ opstanding uit de dood. Aan het vuur dat we ophalen bij het Vuur aan de Parade ontsteken we de Paaskaarsen. Dat licht gaat als een lopend vuurtje de kerk door. Iedereen krijgt een kaarsje. Er wordt ook water gezegend. We denken terug aan onze doop. In sommige kerken worden de mensen besprenkeld met water, op andere plaatsen wordt iedereen uitgenodigd om naar voren te komen en een kruisteken te maken met water. En natuurlijk vieren we de eucharistie en ontvangen de communie. Wat een feest!

pastoor Paul Janssen

IMG_6403

Toekomst Laurentiuskerk

Het is alweer een tijdje geleden dat wij u hebben geïnformeerd over het samengaan van de gemeenschappen van Laurentius en Lambertus en het sluiten van de Laurentiuskerk. Maar we zitten niet stil.

De gemeenschappen

Op 1 maart 2023 hebben enkele mensen van de contactgroep en het bestuur gesproken met Ans Buys, oud-rector van het Sint-Janslyceum met een ruimte bestuurlijke ervaring. Zij zal ons als procesbegeleider begeleiden bij het toegroeien van de gemeenschappen naar elkaar. We gaan hier snel mee aan de slag.

Het gebouw

Ondertussen wordt er aan alle kanten nagedacht over de toekomst van het kerkgebouw. Bekeken is of het een gemeentelijk monument kon worden. Dat is echter afgewezen. Het parochiebestuur gelooft ook dat deze plek meer perspectief heeft voor maatschappelijke functies als er nieuwbouw komt, met respect voor de sfeer en uitstraling van dit gebouw.

Het parochiebestuur vindt het belangrijk dat op de locatie van de Laurentiuskerk een goede nieuwe bestemming wordt gerealiseerd. Daarom heeft het bestuur een intentieovereenkomst gesloten met Woonstichting JOOST en SMT Bouw & Vastgoed ten behoeve van de ontwikkeling en realisatie van een nieuw woongebouw met ongeveer 30 appartementen in combinatie met een gedeeltelijke maatschappelijke (wijk)functie op de begane grond.

SMT Bouw & Vastgoed is als ontwikkelaar en bouwer vroegtijdig betrokken vanwege haar expertise in het ontwikkelen en bouwen van duurzame en flexibele huisvesting. Woonstichting JOOST is vroegtijdig betrokken vanwege haar ambitie om te investeren in sociale huurwoningen alsook in de maatschappelijke ruimte als bijdrage aan de wijk.

Partijen werken nu samen een visie uit en hopen snel in overleg te gaan met de gemeente ‘s-Hertogenbosch over de haalbaarheid om vervolgens ook de buurt en de parochie te kunnen informeren.

aa Kerkbalans - ADV Social2

Actie Kerkbalans 2023

De actie Kerkbalans gaat weer beginnen. Een parochie kan niet zonder financiële middelen. Ook voor kerken stijgen de kosten. We doen al zuinig met de verwarming, maar ook onderhoud van de gebouwen is een stevige kostenpost. Het uitvoeren van alle veelzijdige activiteiten, het ondersteunen van vrijwilligers, de onkostenvergoedingen van de pastores, ze kosten allemaal geld.
We hebben die middelen nodig om onze missie gestalte te geven: vieren en God eren, van Hem getuigen en leren, en in diaconie en caritas laten zien dat de Heer ook on ons aan het werk is, in kracht van de heilige Geest.

De actie Kerkbalans is dan ook een belangrijke ondersteuning voor de parochie. Komende week wordt een brief bezorgd bij de mensen die op de een of andere manier actief betrokken zijn bij de parochie. Op de website parochiemaria.nl en hier op Facebook houden we u op de hoogte.

Uw gift is van harte welkom op: NL22 RABO 0163 3640 52 t.n.v. Parochie H. Maria.

U kunt ook doneren op de bankrekening van uw eigen kerk, of digitaal een bijdrage overmaken. Ga hiervoor naar de pagina PAROCHIEBIJDRAGE 2023

Dank u wel!

0 IMG_5698

Onderhoud begraafplaats Hintham

Begraafplaats Annakerk Hintham wordt nog mooier

In de week van 23 januari 2023 zal Wegenbouwbedrijf Roy Verstegen grondwerk verrichten aan diverse paden op het kerkhof van de Annakerk in Hintham. Bezoek aan het kerkhof is in die week mogelijk, maar houd u rekening met enige hinder.

Dit grondwerk is nodig om de paden te kunnen asfalteren. Het asfalteren zal door het wegenbouwbedrijf worden uitgevoerd in de week van 27 februari 2023.

gebedsweek 4

Gebedsweek voor de eenheid van de christenen - viering en lezing op 16 januari 2023

Doe goed, doe recht
Welke invloed heeft het slavernijverleden op ons verlangen kerk voor alle volken te zijn?

Op 5 januari 1742 werd een Angolese voormalig tot slaaf gemaakte gedoopt in ’s-Hertogenbosch. Na zijn doop ontving hij de naam Christiaan Steinholt, een naam die verwijst naar zijn toenmalige werkgever prins van Holstein Beek. Dr. Martijn Stoutjesdijk stuitte onlangs op de bijzondere geschiedenis van deze zwarte Bosschenaar en zal deze casus als vertrekpunt gebruiken voor zijn lezing over de rol van de kerk bij het Nederlandse koloniale slavernijverleden. Mevrouw Muriël Wol-Fernand zal haar licht laten schijnen over de betekenis van Keti Koti. Die woorden betekenen letterlijk ketenen gebroken. Het feest wordt jaarlijks gevierd op 1 juli. Op die dag werd in 1863 de slavernij officieel afgeschaft.

Over het programma

De twee sprekers zijn uitgenodigd in het kader van de Bidweek voor de eenheid van de christenen. Jaarlijks organiseren de Rooms-katholieke en Protestantse kerken in deze week een gebedsviering en een inhoudelijk programma. De organisatie ligt bij het Bisdom ‘s-Hertogenbosch en de Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne. In 2023 is het thema van deze gebedsweek: Doe goed, zoek recht. Het is een verwijzing naar de Bijbeltekst Jesaja 1:17. Leden van kerken in Minnesota, V.S. kozen dit vers, omdat ze het bestrijden van het onrecht, dat zich uit in racisme en onderdrukking, willen thematiseren. De gebedsweek krijgt hiermee ook een voorbereidend karakter op het herdenkingsjaar Slavernijverleden dat in 2023 begint.

Over de sprekers

Muriël Wol-Fernand was werkzaam in het onderwijs. Zij is gemeentelid van de Protestantse Gemeente ‘s-Hertogenbosch en van de Evangelische Broedergemeente.

Martijn Stoutjesdijk is onderzoeker aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Hij doet onderzoek naar de theologische en bijbelse argumenten die in het Nederlands koloniaal rijk gebruikt werden om slavernij te legitimeren of te bekritiseren.

Over de invulling

Het programma op maandag 16 januari 2023 begint om 19:00 uur met een oecumenische vesper in de Sint Jan.

Om 20:00 uur start het inhoudelijke programma in de Grote Kerk (Kerkstraat 20). Als eerste zullen dr. Martijn Stoutjesdijk en mw. Muriël Wol-Fernand spreken. Daarna vindt een rondetafelgesprek plaats met genodigden. Zij vertegenwoordigen verschillende maatschappelijke groepen en zijn hoofdzakelijk mensen van kleur.

Na een korte pauze is er gelegenheid voor aanwezigen om vragen te stellen aan de sprekers. In gezamenlijkheid willen we bouwen aan een klimaat van erkenning, waardering en perspectief als het gaat om gezamenlijkheid als het gaat om kerk-zijn en omgang met ons verleden.

Deelname aan alle onderdelen is gratis.

paus benedictus 16

Uitvaart emeritus paus Benedictus XVI - 9:30 uur - te volgen in de Lucaskerk

Vanuit de parochie Maria vieren we op donderdag 5 januari 2023 om 9:30 uur de uitvaart van emeritus paus Benedictus XVI mee in de Lucaskerk, waar de dienst op het scherm te volgen is. Dan is er ook gelegenheid om de communie te ontvangen. Welkom!

Paus Benedictus XVI, geboren als Joseph Aloisius Ratzinger in Beieren, is op 95-jarige leeftijd overleden op 31 december 2022 in het Mater Ecclesiae-klooster in Vaticaanstad. In februari van afgelopen jaar schreef hij nog dit:

“Over niet al te lange tijd zal ik staan tegenover de Rechter van mijn leven. Wanneer ik terugkijk op mijn lange leven is er alle reden om te beven van schrik in dat vooruitzicht. Toch ben ik welgemoed, want ik ben vol vertrouwen dat de Heer niet alleen een rechtvaardige rechter is, maar ook mijn vriend en broeder: Hij heeft geleden voor mijn tekortkomingen, en Hij is dus ook degene die het voor mij opneemt: mijn advocaat , mijn ‘paracleet’.”

“In het licht van het uur van het oordeel, begrijp ik beter wat een genade het is om christen te mogen zijn. Dat geeft mij kennis van die Rechter van mijn leven, maar ook vriendschap met Hem. Daarom kan ik vol vertrouwen door de donkere deur van de dood gaan. Ik moet voortdurend denken aan wat de apostel Johannes zegt aan het begin van het Bijbelboek Openbaring: Johannes ziet de Mensenzoon in al zijn grootheid, en valt dan als dood voor zijn voeten. Maar de Heer legt zijn rechterhand op hem en zegt: ‘Wees niet bang, Ik ben het.’(Openbaring 1,12-17).”

[foto: Vatican News]
driekoningen 3

Driekoningen in de Laurentiuskerk - zondag 8 januari 2023

Op zondag 8 januari 2023 wordt het heel gezellig in de Laurentiuskerk. We vieren het feest van Driekoningen. Als om 9:30 uur ben je welkom. Dan gaan we een lampion knutselen. Je kunt kiezen uit een moeilijke of een makkelijke lampion. De eerste-communicanten zijn er dan ook. Die hebben hun eigen programma.

Om  11.00 uur is er dan een vrolijke viering. We doen een optocht (processie) door de kerk met drie heuse koningen en natuurlijk met onze zelfgemaakte lampions. We zingen kerstliedjes en we zamelen fruit in en ander lekkers om het na de viering naar Mariaoord te brengen. Dat doen we met de kamelen van tegenwoordig: auto's. Dat is altijd een feest voor de mensen daar. Leuk om ee te maken en mee te doen.

Neem lekkere dingen mee!

Iedereen die naar de viering komt, vragen om wat lekkere dingen mee te nemen, zodat we de bewoners van Mariaoord koninklijk kunnen trakteren. Tijdens de viering, bij de collecte, zullen kinderen alle lekkers ophalen.

Lampion maken

Meld je voor het maken van de lampion van tevoren even aan, per e-mail: kinderteamrosmalen@parochiemaria.nl

Neem zelf mee:

  • één stuks fruit of iets lekkers (zoals koekjes)
  • een lampionstokje met batterijen (kun je ook bij ons kopen voor €2,-)
  • €2,50 als bijdrage in de kosten voor het materiaal van de lampion
  • (één van) je ouders/verzorgers.

Driekoningen 2022

a IMG_8003

Oud en nieuw - Vieringen in de parochie Maria

Oud en Nieuw vallen dit jaar op zaterdag en zondag. De vieringen zijn dit weekend dan ook iets anders:

Oudjaar 31 december 2022

17:30 uur | Laurentiuskerk | pastoor Paul Janssen | Musica

Nieuwjaar 1 januari 2023

09:30 uur | Annakerk Hintham | pater Titus
09:30 uur | Annakerk West | pastoor Paul Janssen en diaken René de Weerd
09:30 uur | Landelinuskerk Empel | pastor Piet de Jong
11:00 uur | Lambertuskerk Rosmalen | kapelaan Gideon van Meeteren | Herenkoor
11:00 uur | Lucaskerk Den Bosch | mgr. J. Schröder
11:00 uur | Willibrordkerk Maaspoort | diaken René de Weerd

10:00 uur | Sint Cathrien Den Bosch | Armeens Apostolische Gemeenschap
17:00 uur | Sint Cathrien Den Bosch | Poolse Rozenkrans en eucharistie

Op zondag 8 januari vieren we het feest van Driekoningen, de Openbaring van de Heer.

Dan zijn alle vieringen als normaal.

LAM 2e kerstdag 3

Onderweg - Kerst- en Nieuwjaars wens bestuur en pastorale team

Maria en Jozef
onderweg
in verwachting naar Betlehem,
op de vlucht met hun kind naar Egypte,
en later naar Nazareth om zich te vestigen.

Zo gaat ook ons leven.
Wij zijn altijd onderweg,
jong en levenslustig,
behoedzaam stappend,
voorzichtig schuifelend
of ondersteund
naarmate we ouder worden,
meer kwetsbaar,
maar toch onderweg.

Zo vieren wij Kerstmis,
geraakt, ontroerd door
een kind dat onze weg kruist,
ons toelacht, een handje uitsteekt,
volop leven en bemoediging.
Dat wensen wij U toe!

Zalig Kerstmis
en een gezegend nieuw jaar!

het bestuur en pastorale team
van de parochie Heilige Maria

Join us

Adventscollecte voor Jongeren - 11 december

Collecte voor Join Us Den Bosch

Vaak denken we als we het woord ‘eenzaamheid’ horen aan ouderen. Door Corona hebben we echter ontdekt dat er naast een fysieke pandemie ook een geestelijke pandemie door Nederland woedt, die alle generaties treft: eenzaamheid. Eerst dachten we dat het door de maatregelen voor Corona kwam, maar nu beginnen we langzamerhand de diepere oorzaken te onderkennen. Eenzaamheid is een serieus te nemen probleem, dat vragen stelt aan het functioneren van onze samenleving.

Je zou geen eenzaamheid onder jongeren verwachten. Ze zijn immers zeer actief op social media. Ze staan aan het begin van hun leven: geen verantwoordelijkheden, geen zorgen. Toch is de werkelijkheid anders. Misschien klopt ons beeld van ‘de jongeren’ niet. Of weigeren we de eenzaamheid bij hen te onderkennen.

In 2018 – dus voor de Coronapandemie – werd de Stichting Join Us opgericht. Zij stelt zich ten doel om de eenzaamheid onder jongeren te verzachten. Daarvoor zijn er in het hele land ontmoetingsplekken voor eenzame jongeren in het leven geroepen, waar je gewoon binnen kunt lopen, kunt chillen, spelletjes spelen, of gewoon even buurten. Of als het nodig is een serieus gesprek met de begeleider(s) voeren. Het gaat er om weer vertrouwen in jezelf te krijgen, in de ander, in de toekomst en het leven. Er zijn drie van deze plekken in Den Bosch en omgeving.

Twee weken geleden mocht ik op bezoek komen bij zo’n avond. Niet allen ik werd met open armen ontvangen, maar ook een nieuwkomer. Het was mooi om te zien hoe de jongelui oog en oor voor elkaar hebben, en hoe ze als lotgenoot een hechte gemeenschap proberen te vormen. Mooi, hartverwarmend, en hoopgevend. Behalve dan het feit dat ik verloor bij de spelletjes…

Wat kunnen we voor jullie betekenen, vroeg ik Maik van Zutphen, de coördinator van Join Us Den Bosch. Hij gaf heel concrete doelen aan: “Een kampweekend met meerdere groepen van Join Us; spelmateriaal om de avonden gezelligheid te geven; een Kerstactiviteit en een terugkomdag voor deelnemers en uitstromers.”

Komende zondag, 11 december, zal er in de Mariaparochie een collecte worden gehouden voor Join Us. U kunt meewerken aan dit mooie en goed initiatief. Wij kunnen laten zien dat de Kerk in de samenleving staat, en opkomt voor de mensen die het moeilijk hebben. Geef, en geef gul. Zoals de Beieren zo mooi zeggen: Gott’s vergelt!

Diaken René de Weerd

 

Facebook

Parochie Maria

11 hours 58 minutes ago

When this happens, it's usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it or it's been